The Very Hungry Caterpillar

March 18

Caterpillar

  • cocoon- բոժոժ
  • caterpillar- թրթուր
  • pickle- թթու դրած բանջարեղեն
  • more than 2 weeks- ավելի քան 2 շաբաթ

Կարդա՛ այստեղ՝ The very hungry caterpillar

Սեղմի՛ր այստեղ և կատարի՛ր ինքնաստուգումները մի քանի անգամ դիտելուց հետո:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s